Press "Enter" to skip to content

Va fi mai simplu să devii congresman al Diasporei: se elimină SEMNĂTURILE de susținere

APDA 14 septembrie 2017 – Va fi mai simplu să devii congresman al Diasporei. Miercuri, 13 septembrie, comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a aprobat o Metodologie privind organizarea alegerii delegaţilor la Congresul Românilor de Pretutindeni. Față de anul trecut, principala noutate este eliminarea semnăturilor care să dovedească susținerea pe care o au delegații din comunități. În schimb, au fost introduse mai multe tipuri de Recomandări, cu care delegații pot dovedi cât de reprezentativi sunt. O altă noutate este DECONTAREA, pe lângă cazare, a cheltuielilor de transport pentru congresmeni, din bugetul Parlamentului României, în limita sumei de 400 de euro.

Iată metodologia, așa cum a fost aprobată în Comisia de la Cameră. Ea va trebui să treacă și prin comisia omoloagă de la Senat, unde ar putea suferi modificări.

METODOLOGIE

privind organizarea alegerii delegaţilor la Congresul Românilor de Pretutindeni

Capitolul I – Dispoziţii generale

Articolul 1

 • În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni nr. 299/2007 cu modificările și completările ulterioare, Congresul Românilor de Pretutindeni, numit în continuare Congresul, se organizează anual, timp de două (2) zile consecutive, sub egida Parlamentului României, în ţară sau în străinătate.
 • În cazul în care se decide organizarea acestuia în străinătate, Congresul se organizează cu informarea autorităţilor statului în care urmează să se desfăşoare.
 • Congresul se organizează, de regulă, în ultimul sfârșit de săptămână al lunii Octombrie, dar nu mai târziu de ultimul sfârșit de săptămână al lunii noiembrie.

Articolul 2

 • Convocarea Congresului Românilor de Pretutindeni se realizează de Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu informarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni şi a Biroului Executiv al Consiliului Românilor de Pretutindeni, la propunerea Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor şi/ sau Comisiei românilor de pretutindeni din Senat.
 • Cheltuielile privind organizarea și desfăşurarea Congresului, precum și pentru transportul si cazarea membrilor acestuia, se asigură din bugetul Camerei Deputaţilor și al Senatului.
 • Transportul se asigură de la țara de reședință până la locul de desfășurare a Congresului în limita sumei de 400 euro/ membru.
 • Cheltuielile privind transportul și cazarea membrilor Congresului nu pot depăși suma de 500 euro/ membru iar decontarea acestora se va face pe baza de documente justificative.

Articolul 3

 • Anual, în cadrul Congresului, în a doua zi de desfășurare, se alege Consiliul Românilor de Pretutindeni, organ cu caracter consultativ, care reuneşte reprezentanţii legitimi ai românilor de pretutindeni.
 • Consiliul Românilor de Pretutindeni se alege conform cu Statutul și Regulamentul Consiliul Românilor de Pretutindeni și prin votul pe liste de candidați.
 • Consiliul Românilor de Pretutindeni va furniza informații la cererea Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor şi/sau la cererea Comisiei românilor de pretutindeni din Senat referitor la activitatea desfășurată, la problemele cu care se confruntă românii de pretutindeni precum și la modul de realizare și aplicare a programelor destinate comunităților românești.

Capitolul II – Proceduri organizatorice preliminare

Articolul 4

 • În vederea organizării Congresului se constituie un Secretariat tehnic alcătuit din câte un reprezentant din fiecare partid parlamentar, membri ai Comisiilor reunite din Camera Deputaților și Senat.
 • Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi misiunile diplomatice ale României, aduc la cunoştinţa comunităţilor româneşti procedura de înscriere a delegaţilor la Congres, prin publicarea pe site-urile proprii şi prin orice alte mijloace de comunicare disponibile, a prezentei Metodologii.

Capitolul III – Depunerea candidaturilor pentru obţinerea mandatelor de delegaţi

Articolul 5

 • La Congres vor participa un număr de maximum 300 de delegaţi, aceștia pot fi toţi cei care fac parte din categoria românilor de pretutindeni în sensul prevăzut de Legea nr. 299/2007, cu modificările și completările ulterioare, și care transmit Secretariatului tehnic al Congresului, următoarea documentaţie:
 1. copie a unui act de identitate valabil al candidatului, emis de autorităţile statului român;
 2. copie a actului de rezidenţă/domiciliu atestând rezidenţa în statul pentru care se depune candidatura;
 3. o solicitare de reprezentare a comunităţii româneşti din statul de reşedinţă, prevăzută în Anexa nr 1 la prezenta Metodologie;
 4. declarația de integritate prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta Metodologie;
 5. declaraţia pe proprie răspundere prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie;
 6. Proiecte elaborate și/ sau activități întreprinse în favoarea comunităților de români – Anexa nr. 4 la prezenta Metodologie;
 7. Propuneri de proiecte și/ sau activități viitoare – Anexa nr. 5 la prezenta Metodologie;
 8. un CV și o scrisoare de motivație/ intenție (Anexa nr. 6) în care să specifice date elocvente legate de activitatea desfășurată în beneficiul românilor de pretutindeni sau a promovării limbii și identității românești și motivul pentru care doresc să facă parte din Congresul Românilor de Pretutindeni;
 9. Scrisori de recomandare din partea unei autorități locale a statului unde candidatul își desfășoară activitatea, scrisoare prin care să se ateste participarea activă în activitățile locale care privesc integrarea, dezvoltarea sau colaborarea comunității românești la viața socială a localității sau regiunii pe care candidatul dorește să o reprezinte; scrisoarea se depune în original alături de o traducere efectuată la un traducător autorizat de limba română;
 10. candidatul membru fondator al unei organizații românești în străinătate, depune și o copie a actului de înființare a organizației în cauză, alături de o traducere efectuată la un traducător autorizat de limba română.
 • candidaţii trebuie să fie români de pretutindeni în sensul prevăzut de Legea nr. 299/2007, republicată, să fie rezidenţi ai statului respectiv şi să fi împlinit, până în ziua depunerii candidaturii, inclusiv, vârsta de cel puţin 18 ani.
 • Nu pot candida membri sau reprezentanţi ai partidelor politice din România şi funcţionarii publici angajaţi ai statului român care desfăşoară activităţi în străinătate, adică personalul contractual, persoanele care deţin funcţii instituţionale sau colaboratori şi salariaţi ai acestora.
 • Lista delegaţilor se face publică cu cel puţin 3 săptămâni înainte de data desfăşurării Congresului.
 • Secretariatul tehnic al Congresului transmite delegaţilor invitaţii nominale la Congres cu cel puțin 15 de zile înainte de data desfăşurării acestuia.

Capitolul IV – Dispoziţii finale

Articolul 6

(1) Consiliul Românilor de pretutindeni, în colaborare cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor şi Comisia românilor de pretutindeni din Senat, elaborează proiectul Metodologiei şi îl supun dezbaterii publice.

(2) Ca urmare a dezbaterii publice, se elaborează Metodologia, care se aprobă în şedinţă comună a Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor şi a Comisiei românilor de pretutindeni din Senat.


Grilă de evaluare

 

Nr. crt. Criteriu de selecție Punctaj obținut (maxim 100p)
1. Anexa 5 (20p)

(Proiecte elaborate și/ sau activități întreprinse în favoarea comunităților de români)

2. Anexa 6 (20p)

(Propuneri de proiecte și/ sau activități viitoare)

3. Anexa 7 (20p)

(Scrisoare de motivație)

4. Scrisori de recomandare (40p)

 

  


Anexa 1

Solicitare de reprezentare a comunității românești din

(se completează țara, eventual regiunea)

Subsemnatul/ a________________, identificat/ ă prin CNP __________________, cu domiciliul/ reședința în orașul _____________, din statul __________________, reprezentant/ă al/a organizației ___________________, telefon________________, e-mail___________, web site____________________,

Solicit prin prezentul dosar participarea la Congresul Românilor de Pretutindeni din data de ________________________

Data                                                                                       Semnătura


Anexa 2

 Declaraţie de integritate

        Subsemnatul/subsemnata, ………………………………………………………………………………………., fiind propus/ă la o funcţie publică în cadrul Congresului Românilor de Pretutindeni, declar pe propria răspundere că întrunesc următoarele criterii de integritate:

 • nu sunt şi nu am fost implicat(ă) în comiterea de infracţiuni, evaziune fiscală, acte conexe corupţiei sau fapte de comportament corupţional, nu am fost condamnat(ă) şi nu există dosare care mă vizează trimise în judecată pentru astfel de fapte, în România sau peste hotarele ei;
 • nu sunt şi nu am fost implicat(ă) în obţinerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate:;
 • nu sunt beneficiar de fonduri de finanţare de la statul român (caz de conflict de interese), reprezentanţii asociaţiilor care primesc bani de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi sunt în conflicte de interese . Cei care sunt aleşi trebuie să işi depună demisia din funcţiile ocupate în 15 înaintea alegerii lor;
 • nu sunt şi nu am fost implicat(ă) în comportamente de încălcare a moralei publice în exercitarea unor funcţii publice;
 • nu sunt şi nu am fost implicat(ă) în promovarea unor valori, poziţii sau proiecte care contravin statului de drept;
 • nu am colaborat si nu colaborez cu serviciile secrete ale altor state, nu am colaborat şi nu colaborez cu serviciile secrete din România;
 • nu am făcut parte şi nu fac parte din serviciile secrete ale altor state, nu am făcut parte şi nu fac parte din serviciile secrete din România;
 • nu am ocupat funcții în fostul PCR, nu am fost informator și nu am făcut parte din fosta Securitate;
 • am completat cu bună credinţă şi corect informaţia din CV-ul meu;
 • diplomele de studii care îmi aparţin, sunt veritabile, iar instituţiile de învăţământ sunt recunoscute în ţară şi/sau peste hotare;
 • nu am făcut declaraţii şi nu susţin discursul discriminatoriu, xenofob sau rasist.

Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile din prezenta declaraţie corespund realităţii şi în funcţia publică din cadrul Congresului Românilor de Pretutindeni, voi continua să fac faţă cerinţelor enunţate mai sus pe durata activităţii în cadrul acestuia. De asemenea, sunt conştient că în cazul că voi întreprinde acţiuni sau se vor descoperi informaţii despre mine care contravin criteriilor indicate mai sus, Consiliul Românilor de Pretutindeni va putea solicita revocarea mea din funcţie.

Data                                                                                    Semnătura


Anexa 3

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/ a________________, identificat/ ă prin CNP __________________, cu domiciliul/ reședința în orașul _____________, din statul __________________, reprezentant/ă al/a organizației ___________________, telefon________________, e-mail___________, web site____________________,

declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, că nu am înscrisuri în cazierul judiciar.

Data                                                                                       Semnătura


Anexa nr. 4

 Proiecte elaborate și/ sau activități întreprinse în favoarea comunităților de români

Subsemnatul/ a________________, identificat/ ă prin CNP __________________, cu domiciliul/ reședința în orașul _____________, din statul __________________, reprezentant/ă al/a organizației ___________________, telefon________________, e-mail___________, web site____________________, am elaborat în favoarea comunității de români pe care o reprezint, următoarele proiecte:

Nr. crt. Denumire proiect/ activitate Obiectivele proiectului Rezultate Finanțare publică (da/nu)
1.
2.
3.
4.

Data:                                                                          Semnătura:


Anexa nr. 5

Propuneri de proiecte și/ sau activități viitoare

 Subsemnatul/ a________________, identificat/ ă prin CNP __________________, cu domiciliul/ reședința în orașul _____________, din statul __________________, reprezentant/ă al/a organizației ___________________, telefon________________, e-mail___________, web site____________________, doresc să elaborez/ organizez în favoarea comunității de români pe care o reprezint, următoarele proiecte/ activități:

Nr. crt. Denumire proiect/ activitate Obiectivele proiectului Rezultate anticipate Perioada de timp de desfășurare
1.
2.
3.
4.
5.

Data:                                                                                                  Semnătura:


Anexa nr. 6

Scrisoare de motivație

Subsemnatul/ a________________, identificat/ ă prin CNP __________________, cu domiciliul/ reședința în orașul _____________, din statul __________________, reprezentant/ă al/a organizației ___________________, telefon________________, e-mail___________, web site____________________, doresc să particip la Congresul românilor de pretutindeni din anul 2017 din următoarele motive:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data:                                                                                                  Semnătura: